Căutăm foarte multă pasiune în România – Istituto Europeo di Design

Interviu cu Stefano Godio, Director Internațional de Marketing IED

 • Care este primul lucru care vă vine în minte atunci când vă gândiți la România?

În primul rând, o creștere economică puternică, una dintre cele mai promițătoare din rândul țărilor din Uniunea Europeană, și apoi proximitatea lingvistică și culturală cu Italia.

 • Este „designerul român” o specie aparte?

Așa aș zice, nu doar datorită talentului său indiscutabil, dar poate mai degrabă determinarea și dorința de a răzbi sunt cele care îl scot în evidență.

 • A fi designer presupune a intra într-un univers dur, competitiv. Ce oferă IED designerilor pentru a-i ajuta să se facă remarcați?

IED îi formează pe designeri să deprindă o abordare foarte practică și orientată către proiecte care le permite să fie imediat pregătiși pentru nevoile industriei creative, care necesită profesioniști capabili să traducă idei, tendințe și inovații în produse și servicii care să cucerească o piață tot mai exigentă.

 • Prin ce este România atractivă pentru IED?

România are un sistem educațional, școlar excelent, ceea ce înseamnă că studenții sunt mereu foarte bine pregătiți și, în general, sunt candidați foarte buni pentru abordarea noastră educațională.

 • Există o strategie (specială) IED cu privire la România?

IED, prin vocație, caută mereu sinergii cu departamentele creative din teritoriu. De aceea IED lucrează de ani buni cu companii precum Feeric Fashion Week și Vfair pentru a răspândi cultura și metodologia designului și pentru a atrage cele mai mari talente.

 • Dacă da, ce așteptați în urma unei astfel de strategii?

Am vrea să vedem răspândirea semnificativă a unei culturi de design la nivel internațional, acest lucru este de o importanță fundamentală în zilele noastre. A avea o experiență internațională, cum e cea de la IED, înseamnă să știi cum să te uiți la lume din diferite puncte de vedere, iar aceasta e abilitatea care stă la baza succesului unui designer modern.

 • Atunci când căutați talente, ce căutați, în principal?

Căutăm foarte multă pasiune. Cei mai buni studenți ai noștri sunt cei care trăiesc zi și noapte în contact cu designul și cu creativitatea, sunt cei mai curioși și cei mai deciși să facă ceea ce iubesc. Tehnica și stilul sunt aspecte care pot fi învățate și rafinate în timp, însă pasiunea și entuziasmul sunt nestemate rare.

 • Cine sunt/cine este cei/cel mai de succes studenți/student din România?

Am avut mai mulți studenți din România în ultimii ani, mă gândesc de exemplu la Attila Veress, student care a absolvit cursul de Design de produs și care se poate lăuda cu mai multe colaborări și proiecte interesante. Datorită experienței pe care a câștigat-o în domeniu de-a lungul anilor, ar putea chiar deveni unul dintre profesorii noștri.

 • De ce credeți că IED este special pentru studenții sau absolvenții Români?

Perspectiva de a fi imersat complet în lumea designului, de a lucra alături de profesioniști și companii internaționale, nu doar în timpul orelor, ci și în afara timpului petrecut în clasă și la școală. campusurile noastre se află în orașe unde arta, designul și creativitatea sunt adânc înrădăcinate în teritoriu. Abordarea metodologică a IED aduce studenții în contact direct cu domeniile în care vor intra mai apoi și încurajează crearea relațiilor personale și a rețelelor care sunt fundamentale pentru viitorul lor profesional.

__________________

Născut în Transilvania, în martie 1990, Attila Veress a crescut în Emiratele Arabe Unite și a absolvit cursurile de design industrial, cu un Master în Strategic Design la Istituto Europeo di Design (Milano) în 2011. Teza sa a fost premiată cu o mențiune de onoare la cea de-a XXIII-a ediție a ADI Compasso D’oro Award.

Attila Veress, Artwork Studio – sursa foto: IED

Și-a început cariera profesională lucrând pentru Gordon Guillaumier, unde a avut ocazia să lucreze la o serie de proiecte de mobilier. Aceste experiențe i-au permis să participe la și să câștige prima ediție a BMW Creative Lab care a avut loc în 2013. După ce a câștigat competiția, a continuat să lucreze pentru BMW la München, unde a avut șansa de a lucra într-o echipă multidisciplinară la proiecte de future thinking pe mobilitate.

Attila Veress – Elica Cristalplant Skyline – sursa foto: IED

 

__________________

 

Interview With Stefano Godio, IED International Marketing Director  

 

 • What is your first thing that comes to mind when you think of Romania?

First of all, the strong economic growth, one of the most promising among the countries of the European Union and then the linguistic and cultural proximity with Italy.

 • Is the ‘Romanian designer’ a special breed? 

I would say so, not only thanks to his indisputable talent but perhaps even more for the determination and desire to emerge that distinguishes him.

 • Being a designer is entering a tough, competitive universe. What IED offers designers to help them stand out?

IED trains designers to have an extremely practical and project-oriented approach that allows them to be immediately ready for the needs of the creative industry, which requires professionals capable of translating ideas, trends and innovation into products and services capable of conquering an increasingly demanding market.

 • What is it in Romania that makes her attractive to IED?

Romania has an excellent education and school system, which means that students are always very well prepared and, in general, very good candidates for our educational approach.

 • Is there a (special) IED strategy regarding Romania?

IED, by vocation, always seeks synergies with the creative departments on the territory. That’s why IED has been working for years with companies such as Feeric Fashion Week and Vfair to spread the culture and methodology of design and to attract the best talent.

 • If yes, what is you expect from such a strategy?

We would like to see a markedly international design culture spread, which is of fundamental importance today. To have an international experience, like the one at IED, means to know how to look at the world from different points of view and this is the ability that is the basis of the success of a modern designer.

 • When ‘hunting’ for talents, what are you looking for, mostly?

You’re looking for lots and lots of passion. Our best students are those who live day and night in contact with design and creativity, they are the most curious and the most determined to do what they love. Technique and style are aspects that can be taught and refined over time, while passion and enthusiasm are rare gems.

 • Who is/are your most successful Romanian students?

We have had several students from Romania in recent years, in particular I can think of Attila Veress, a student who graduated in the course of Product Design and who is boasting several interesting collaborations and projects. Thanks to the experience he gained in the field through the years he could also become one of our professors.

 • What do you think that makes IED special to Romanian students or fellows?

The prospect of being completely immersed in the world of design, working alongside professionals and international companies, not only during lessons but also beyond the time spent in class and school. Our campuses are all located in cities where art, design and creativity are deeply rooted in the territory. The methodological approach of IED brings students directly into contact with the sectors where they will then enter and encourages the creation of personal relationships and networks that are fundamental for their professional future.

______________

Born in Transylvania , March 1990. He grew up in the UAE and graduated in Industrial Design and a Master in Strategic Design from the Istituto Europeo di Design (Milan) in 2011. His thesis was awarded with an Honorable Mention at the 23rd ADI Compasso D’oro Award (Targa Giovani).

Attila Veress – Panboo Cookware – photo soource: IED

He began his professional career working for Gordon Guillaumier where he had the opportunity to work on a number of furniture projects. After this experience he continued his education and graduated with a Master’s in Strategic Design from the Istituto Europeo di Design (Milan) in 2012.

Comentarii

comentarii

Scroll to top